Sterk in interieurontwerp en styling
Persoonlijke begeleiding en advies
Fantastische collectie meubels, accessoires, verf en behang
Webwinkel én bezoekadres
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN interior playground ontwerp 2021

ARTIKEL 1 | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Interior Playground: de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp, verbouwbegeleiding en styling.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Interior Playground als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Opdracht of overeenkomst: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Interior Playground te bepalen werkzaamheden die door Interior Playground verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
 4. Schriftelijk: Per brief, email en/of digitale berichtgeving.
 5. Het project: het gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Interior Playground verstrekte opdracht betrekking heeft.

ARTIKEL 2 | ALGEMEEN

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Interior Playground en opdrachtgever(s), waarop Interior Playground deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Interior Playground, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3 | OFFERTES EN OPDRACHTBEVESTIGINGEN

 1. Offertes van Interior Playground zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door Interior Playground gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 2. Interior Playground is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Interior Playground zijn bevestigd.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Interior Playground er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Interior Playground anders aangeeft.
 4. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Interior Playground aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

ARTIKEL 4 | UITVOERING OPDRACHT

 1. Interior Playground voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Interior Playground fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn
 3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Interior Playground de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Interior Playground daarin te kennen.
 5. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Interior Playground te worden gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.
 6. Interior Playground is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Interior Playground met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

 

ARTIKEL 5 | INSCHAKELEN VAN DERDEN

 1. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Interior Playground het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 2. Interior Playground aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 3. Interior Playground is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Interior Playground, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
 5. Wanneer Interior Playground, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Interior Playground deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.
 6. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Interior Playground derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Interior Playground. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

ARTIKEL 6 | TARIEVEN

 1. De honorering van Interior Playground kan als volgt worden overeengekomen:
 2. (a) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
  (b) door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting af te spreken.
 3. (c) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw – en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s).
 4. In het tarief van Interior Playground zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent Interior Playground voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert Interior Playground volgens afspraken in de offerte.
 5. Voor reiskosten brengt Interior Playground een vergoeding van € 0,40 per km. in rekening bij de opdrachtgever.
 6. Bedragen zijn exclusief BTW.
 7. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen

ARTIKEL 7 | WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Interior Playground verricht ten gevolge van:
  (a) gewijzigde (overheid) voorschrift beëindigen of overheidsbeschikkingen, of (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
 3. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Interior Playground de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan mag Interior Playground dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening brengen. Interior Playground informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan.
 4. In afwijking van lid 2/3, brengt Interior Playground geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Interior Playground kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 8 | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling dient binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Interior Playground recht om na de eerste aanmaning de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De wettelijke kosten van een aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Interior Playground heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Interior Playground kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Interior Playground kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Interior Playground gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Interior Playground op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

ARTIKEL 9 | DUUR EN BEËINDIGING

 1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 (een) maand, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 2. Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Interior Playground, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Interior Playground wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Interior Playground gerechtigd te vorderen: 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Interior Playground ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

ARTIKEL 10 | AFWIJKINGEN VAN ONTWERP

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Interior Playground en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 11 | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Interior Playground bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 2. Interior Playground heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Interior Playground of een deel daarvan, te (doen) herhalen of openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Interior Playground
 4. Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Interior Playground. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht.
 5. Interior Playground heeft de vrijheid om het advies of ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. Interior Playground heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het advies of ontwerp haar naam te vermelden.

ARTIKEL 12 | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Interior Playground een inspanningsverplichting. Indien Interior Playground aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Interior Playground is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van derde partijen. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve, brandveiligheid en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Interior Playground voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Interior Playground volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
 3. Interior Playground is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Interior Playground is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. Interior Playground is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Interior Playground is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Aan tekeningen gemaakt door Interior Playground kunnen geen rechten ontleend worden. Interior Playground is geen architect of bouwkundige. De opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
 6. Indien het ontwerp van Interior Playground niet kan worden uitgevoerd voor de eventueel geraamde bouwsom bij Interior Playground vooraf bekend en deze omstandigheid te wijten is aan Interior Playground, dan is Interior Playground slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Interior Playground.
 7. Interior Playground sluit te zake van haar aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Interior Playground de bescheiden over, waaruit blijkt dat zij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.
 8. De aansprakelijkheid van Interior Playground is beperkt tot maximaal 1x het honorarium bedrag van de overeengekomen opdracht of 1x het totaalbedrag van het aantal factureerde uren.
 9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Interior Playground kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhanging is gemaakt.
 10. Interior Playground is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Interior Playground zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Interior Playground kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.
 11. De opdrachtgever moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Interior Playground kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Interior Playground is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

ARTIKEL 13 | OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Interior Playground kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Interior Playground overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Interior Playground geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. Interior Playground heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Interior Playground haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht heeft Interior Playground het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Interior Playground op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al is nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

ARTIKEL 14 | KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Interior Playground. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Interior Playground er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht Interior Playground de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Interior Playground aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.

ARTIKEL 15 | ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. Interior Playground is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Interior Playground ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Interior Playground kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Interior Playground bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Interior Playground kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Interior Playground op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Interior Playground de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Interior Playground tot opschorting of ontbinding overgaat, is Interior Playground op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Interior Playground gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Interior Playground gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

ARTIKEL 16 | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op elke opdracht tussen Interior Playground en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 17 | vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op interiorplayground.com
 2. De algemene voorwaarden zijn separaat aan te vragen bij Interior Playground via mail: [email protected]
 3. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Interior Playground.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

 

Algemene voorwaarden van Interior Playground webshop

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Interior Playground;
 • Dienst:een dienst die op de Website aangeboden wordt door Interior Playground;
 • Inloggegevens: de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 • Klant: de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Interior Playground: de eenmanszaak Interior Playground, gevestigd en kantoorhoudende te (6161 GB) Geleen aan Raadhuisstraat 27;
 • Overeenkomst:de overeenkomst tussen Klant en Interior Playground die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product en/of de Dienst bij Interior Playground koopt;
 • Product: een product dat op de Website aangeboden wordt door Interior Playground
 • Privacy Statement: de privacyverklaring van Interior Playground, die te vinden is op de Website;
 • Website: de website van Interior Playground, waarop het Product en/of de Dienst wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Interior Playground op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Interior Playground kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product en/of de Dienst niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Interior Playground wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Interior Playground nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Interior Playground is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Interior Playground garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Interior Playground voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Interior Playground daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Interior Playground behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product en/of de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Interior Playground niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Interior Playground een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Interior Playground gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

  Betaalmethodes van Klarna

  In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

  U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

   

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Interior Playground verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Interior Playground en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product en/of na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Interior Playground verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Interior Playground. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 3. Ingeval van ontbinding zal Interior Playground het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Interior Playground is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Interior Playground terugbetaald.
 5. Klachten over het Product en/of de Dienst kunt u sturen naar [email protected]. Interior Playground zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Interior Playground kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Interior Playground het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Interior Playground gevergd kan worden, zal Interior Playground het Product vervangen.
 2. Indien Interior Playground niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Interior Playground zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. Interior Playground is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Interior Playground aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product en/of de Dienst.

Artikel 11.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

BIJLAGE I – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan:
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

NB. Zakelijke bestellingen vallen buiten het herroepingsrecht.  

 

Terms and conditions of Interior Playground

We kindly advise you to read these Terms and Conditions carefully so you are aware of your rights and obligations under this Agreement. You are referred to in these Terms and Conditions as the Customer. For the sake of convenience we choose the masculine gender, but where "he" is mentioned we also mean "she".

Article 1.          Definitions

 1. In these Terms and Conditions, capitalized terms shall be defined as follows:
 • Terms and Conditions
 • the terms and conditions listed in this document as used by Interior Playground;
 • Service
 • a service offered on the Website by Interior Playground;
 • Login Credentials
 • the combination of the Customer’s username and password for placing an order on the Website;
 • Customer
 • the natural person or legal entity who places an order on the Website;
 • Interior Playground
 • the sole proprietor Interior Playground, established and having an office at (6161 GD) Geleen at Raadhuisstraat 16a;
 • Agreement
 • the agreement between the Customer and Interior Playground, which is concluded via the Website on the basis of which the Customer buys the Product and / or the Service from Interior Playground;
 • Product
 • a product that is offered on the Website by Interior Playground;
 • Privacy Statement
 • the Privacy Statement of Interior Playground, which can be found on the Website;
 • Website
 • the website owned by Interior Playground, on which the Product and / or the Service is offered;

Article 2.          Applicability

 1. These Terms and Conditions apply to every offering made by Interior Playground on the Website, to every Agreement concluded via the Website and to every use of the Website.
 2. Interior Playground may amend and / or complement these Terms and Conditions at any time. Changes do not apply to already concluded Agreements. The most up to date version of the Terms and Conditions can be found on the Website. If the Customer does not agree with the amended and / or complemented Terms and Conditions, the Customer cannot order the Product and / or the Service.
 3. The applicability of any of the Customer’s purchasing terms and conditions or other conditions is expressly rejected by Interior Playground.

Article 3.          Offer and establishment of the Agreement

 1. The Agreement enters into force by completing the ordering process on the Website and accepting the Terms and Conditions.
 2. An offer on the Website is always without any obligation and can be revoked by Interior Playground immediately after an order.
 3. Interior Playground is not bound by apparent errors and clerical errors in the offer on the Website.

Article 4.          Use and Availability of the Website

 1. Interior Playground does not guarantee that information on the Website is always correct, current or complete.
 2. During the registration process, the Customer can be asked to provide Login Credentials. The Customer guarantees to Interior Playground, and is responsible for ensuring that the information he provides is correct, complete and current.
 3. The Customer is responsible and liable for all use made with his Login Credentials.
 4. As soon as the Customer knows or has reason to suspect that his Login Credentials came into the hands of unauthorized persons, the Customer is obliged to report this case to Interior Playground, without prejudice to the obligation to immediately take effective measures himself, such as changing the Login Credentials.
 5. Interior Playground reserves the right to change the login procedure and / or Customer’s Login Credentials if it is deemed to be necessary for the functioning of the Website.

Article 5.          Price and payment

 1. The stated price of the Product and / or the Service is valid the moment it is displayed on the Website. VAT is included in the stated total price. Any additional costs, such as shipping and payment costs, will be mentioned on the Website.
 2. The payment methods will be mentioned on the Website When the Customer chooses a method of payment after delivery, the payment term depends on the payment method chosen, as indicated on the Website. The payment term is a deadline.
 3. If the Customer exceeds the payment deadline or Interior Playground is unable to collect the amount due by means of the payment instrument chosen by the Customer before the end of the payment term, the Customer shall legally be in default, regardless of whether Interior Playground sends any further warning or notice.
 4. If the Customer is in default with regard to his payment obligation, Interior Playground may refer the debt for collection, in which case the Customer shall also be obliged to pay the costs incurred by Interior Playground in accordance with the graduated scale of judicial collection expenses (BIK)

Article 6.          Delivery

 1. The delivery deadlines on the Website and / or during the ordering process are indicative and cannot be considered legal deadlines.

Article 7.          Privacy

 1. When visiting the Website and placing an order, or indicating Login information, (personal) information is supplied to Interior Playground. This (personal) information shall be processed in accordance with the applicable laws and regulations and the Privacy Statement.

Article 8.          Withdrawal and complaints

 1. Within 14 days after the receipt of the Product and / or after start of delivery of the service the Customer has the right to dissolve the Agreement without providing reasons, unless one of the exceptions in Article 6:230p of the Dutch Civil Code applies. If the right of dissolution applies, then the Customer can invoke this right by filling in the model form for dissolution, as provided by Interior Playground, and by returning this form - together with the Products delivered but not desired by the Customer - to Interior Playground. The costs of return shipment are at the expense of the Customer.
 2. In the event of dissolution of the Agreement, the Customer is obliged to return the Product delivered but not desired by the Customer as quickly as possible, and in any case within 14 days after the declaration of dissolution.
 3. In the event of dissolution of the Agreement, Interior Playground will refund the already paid amount under the Agreement by the Customer within 14 days after receipt of the declaration of dissolution. Interior Playground is entitled to deduct the value reduction of the Product from the amounts to be refunded, insofar as this decrease in value is the result of use by the Customer that goes beyond what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the Product.
 4. If the Customer has opted for a different method of shipment than the standard shipping method, only the costs for the standard shipping will be reimbursed by Interior Playground.
 5. Complaints about the Product and / or the Service can be sent to [email protected]. Interior Playground will react substantively to the complaint within a reasonable period of time.

Article 9.          Conformity

 1. If a Product does not comply with the Agreement, Interior Playground will repair the Product free of charge and within a reasonable time period at the discretion of Interior Playground or, in case of absence of a Product or parts thereof, still deliver them. If the repair is not possible or can’t be demanded of Interior Playground, Interior Playground will replace the Product.
 2. If Interior Playground has not repaired the Product within a reasonable period, the Customer is entitled to address another party for recovery. Interior Playground will reimburse the reasonable costs invoiced by this third party with regard to the recovery.
 3. An appeal to the Product’s non-compliance with the Agreement is not possible if it was already known or could reasonably have been known to the Customer upon the conclusion of the Agreement that there was a defect, or if the nature of the purchased Product or the nature of the defect is contrary to this.

Article 10.          Liability

 1. Interior Playground does not accept any liability for indirect or consequential damages, such as loss of profit, loss of turnover, loss of expected savings and other similar financial losses, as well as loss of goodwill or damage to reputation.
 2. To the extent that Interior Playground is liable, this liability is limited to a maximum of the price of the Product and / or the Service.

Article 11.          Miscellaneous

 1. The Customer may not transfer the rights and obligations arising from the Agreement to third parties.
 2. The use of the Website, these Terms and Conditions and / or the Agreement are subject solely to Dutch law.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »