Sterk in interieurontwerp en styling
Persoonlijke begeleiding en advies
Fantastische collectie meubels, accessoires, verf en behang
Webwinkel én bezoekadres
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Interior Playground

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden
 • deze algemene voorwaarden van Interior Playground;
 • Dienst
 • een dienst die op de Website aangeboden wordt door Interior Playground;
 • Inloggegevens
 • de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 • Klant
 • de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Interior Playground
 • de eenmanszaak Interior Playground, gevestigd en kantoorhoudende te (6161 GD) Geleen aan Raadhuisstraat 16a;
 • Overeenkomst
 • de overeenkomst tussen Klant en Interior Playground die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product en/of de Dienst bij Interior Playground koopt;
 • Product
 • een product dat op de Website aangeboden wordt door Interior Playground
 • Privacy Statement
 • de privacyverklaring van Interior Playground, die te vinden is op de Website;
 • Website
 • de website van Interior Playground, waarop het Product en/of de Dienst wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Interior Playground op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Interior Playground kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product en/of de Dienst niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Interior Playground wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Interior Playground nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Interior Playground is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Interior Playground garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Interior Playground voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Interior Playground daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Interior Playground behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product en/of de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Interior Playground niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Interior Playground een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Interior Playground gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

  Betaalmethodes van Klarna

  In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

  U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

   

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Interior Playground verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Interior Playground en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product en/of na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Interior Playground verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Interior Playground. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 3. Ingeval van ontbinding zal Interior Playground het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Interior Playground is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Interior Playground terugbetaald.
 5. Klachten over het Product en/of de Dienst kunt u sturen naar [email protected]. Interior Playground zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Interior Playground kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Interior Playground het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Interior Playground gevergd kan worden, zal Interior Playground het Product vervangen.
 2. Indien Interior Playground niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Interior Playground zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. Interior Playground is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Interior Playground aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product en/of de Dienst.

Artikel 11.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

BIJLAGE I – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan:
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

NB. Zakelijke bestellingen vallen buiten het herroepingsrecht.  

 

Terms and conditions of Interior Playground

We kindly advise you to read these Terms and Conditions carefully so you are aware of your rights and obligations under this Agreement. You are referred to in these Terms and Conditions as the Customer. For the sake of convenience we choose the masculine gender, but where "he" is mentioned we also mean "she".

Article 1.          Definitions

 1. In these Terms and Conditions, capitalized terms shall be defined as follows:
 • Terms and Conditions
 • the terms and conditions listed in this document as used by Interior Playground;
 • Service
 • a service offered on the Website by Interior Playground;
 • Login Credentials
 • the combination of the Customer’s username and password for placing an order on the Website;
 • Customer
 • the natural person or legal entity who places an order on the Website;
 • Interior Playground
 • the sole proprietor Interior Playground, established and having an office at (6161 GD) Geleen at Raadhuisstraat 16a;
 • Agreement
 • the agreement between the Customer and Interior Playground, which is concluded via the Website on the basis of which the Customer buys the Product and / or the Service from Interior Playground;
 • Product
 • a product that is offered on the Website by Interior Playground;
 • Privacy Statement
 • the Privacy Statement of Interior Playground, which can be found on the Website;
 • Website
 • the website owned by Interior Playground, on which the Product and / or the Service is offered;

Article 2.          Applicability

 1. These Terms and Conditions apply to every offering made by Interior Playground on the Website, to every Agreement concluded via the Website and to every use of the Website.
 2. Interior Playground may amend and / or complement these Terms and Conditions at any time. Changes do not apply to already concluded Agreements. The most up to date version of the Terms and Conditions can be found on the Website. If the Customer does not agree with the amended and / or complemented Terms and Conditions, the Customer cannot order the Product and / or the Service.
 3. The applicability of any of the Customer’s purchasing terms and conditions or other conditions is expressly rejected by Interior Playground.

Article 3.          Offer and establishment of the Agreement

 1. The Agreement enters into force by completing the ordering process on the Website and accepting the Terms and Conditions.
 2. An offer on the Website is always without any obligation and can be revoked by Interior Playground immediately after an order.
 3. Interior Playground is not bound by apparent errors and clerical errors in the offer on the Website.

Article 4.          Use and Availability of the Website

 1. Interior Playground does not guarantee that information on the Website is always correct, current or complete.
 2. During the registration process, the Customer can be asked to provide Login Credentials. The Customer guarantees to Interior Playground, and is responsible for ensuring that the information he provides is correct, complete and current.
 3. The Customer is responsible and liable for all use made with his Login Credentials.
 4. As soon as the Customer knows or has reason to suspect that his Login Credentials came into the hands of unauthorized persons, the Customer is obliged to report this case to Interior Playground, without prejudice to the obligation to immediately take effective measures himself, such as changing the Login Credentials.
 5. Interior Playground reserves the right to change the login procedure and / or Customer’s Login Credentials if it is deemed to be necessary for the functioning of the Website.

Article 5.          Price and payment

 1. The stated price of the Product and / or the Service is valid the moment it is displayed on the Website. VAT is included in the stated total price. Any additional costs, such as shipping and payment costs, will be mentioned on the Website.
 2. The payment methods will be mentioned on the Website When the Customer chooses a method of payment after delivery, the payment term depends on the payment method chosen, as indicated on the Website. The payment term is a deadline.
 3. If the Customer exceeds the payment deadline or Interior Playground is unable to collect the amount due by means of the payment instrument chosen by the Customer before the end of the payment term, the Customer shall legally be in default, regardless of whether Interior Playground sends any further warning or notice.
 4. If the Customer is in default with regard to his payment obligation, Interior Playground may refer the debt for collection, in which case the Customer shall also be obliged to pay the costs incurred by Interior Playground in accordance with the graduated scale of judicial collection expenses (BIK)

Article 6.          Delivery

 1. The delivery deadlines on the Website and / or during the ordering process are indicative and cannot be considered legal deadlines.

Article 7.          Privacy

 1. When visiting the Website and placing an order, or indicating Login information, (personal) information is supplied to Interior Playground. This (personal) information shall be processed in accordance with the applicable laws and regulations and the Privacy Statement.

Article 8.          Withdrawal and complaints

 1. Within 14 days after the receipt of the Product and / or after start of delivery of the service the Customer has the right to dissolve the Agreement without providing reasons, unless one of the exceptions in Article 6:230p of the Dutch Civil Code applies. If the right of dissolution applies, then the Customer can invoke this right by filling in the model form for dissolution, as provided by Interior Playground, and by returning this form - together with the Products delivered but not desired by the Customer - to Interior Playground. The costs of return shipment are at the expense of the Customer.
 2. In the event of dissolution of the Agreement, the Customer is obliged to return the Product delivered but not desired by the Customer as quickly as possible, and in any case within 14 days after the declaration of dissolution.
 3. In the event of dissolution of the Agreement, Interior Playground will refund the already paid amount under the Agreement by the Customer within 14 days after receipt of the declaration of dissolution. Interior Playground is entitled to deduct the value reduction of the Product from the amounts to be refunded, insofar as this decrease in value is the result of use by the Customer that goes beyond what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the Product.
 4. If the Customer has opted for a different method of shipment than the standard shipping method, only the costs for the standard shipping will be reimbursed by Interior Playground.
 5. Complaints about the Product and / or the Service can be sent to [email protected]. Interior Playground will react substantively to the complaint within a reasonable period of time.

Article 9.          Conformity

 1. If a Product does not comply with the Agreement, Interior Playground will repair the Product free of charge and within a reasonable time period at the discretion of Interior Playground or, in case of absence of a Product or parts thereof, still deliver them. If the repair is not possible or can’t be demanded of Interior Playground, Interior Playground will replace the Product.
 2. If Interior Playground has not repaired the Product within a reasonable period, the Customer is entitled to address another party for recovery. Interior Playground will reimburse the reasonable costs invoiced by this third party with regard to the recovery.
 3. An appeal to the Product’s non-compliance with the Agreement is not possible if it was already known or could reasonably have been known to the Customer upon the conclusion of the Agreement that there was a defect, or if the nature of the purchased Product or the nature of the defect is contrary to this.

Article 10.          Liability

 1. Interior Playground does not accept any liability for indirect or consequential damages, such as loss of profit, loss of turnover, loss of expected savings and other similar financial losses, as well as loss of goodwill or damage to reputation.
 2. To the extent that Interior Playground is liable, this liability is limited to a maximum of the price of the Product and / or the Service.

Article 11.          Miscellaneous

 1. The Customer may not transfer the rights and obligations arising from the Agreement to third parties.
 2. The use of the Website, these Terms and Conditions and / or the Agreement are subject solely to Dutch law.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »